Klicni center in kritične točke ob ustanovitvi

Ko se klicni center ustanavlja lahko pride do številnih kritičnih točk. Lahko pride na primer do nepričakovanega visokega odziva strank. To se v praksi pokaže v obliki velikega števila klicev. To privede do prevelike obremenitve in do nezmožnosti reševanja. Posledično to lahko vodi v zmanjšanje pozitivnega zaznavanja podjetja s strani strank.

Druga kritična točka je na primer nezadostno testiranje ter neprimerna komunikacijska tehnologija. Prav tako je kritična točka tudi spoznanje, da so zastareli poslovni procesi povsem neprimerni za nov način dela.

Nepravilna predstava o tem, kakšne so sposobnosti agentov

Ko se ustanavlja klicni center, je lahko eden od problemov tudi nepravilna predstava o tem, kakšne bi morale biti sposobnosti zaposlenih oziroma agentov. Ne nazadnje pa je problem, ki ga zazna na novo ustanovljen klicni center, tudi neprimerno delovno okolje, delovni tokovi, oprema, pripomočki. Operaterji namreč zaradi specifičnega delovnega časa potrebujejo posebne delovne pogoje. Le na takšen način se lahko ohrani zahtevana stopnja koncentracije in da lahko uspešno opravljajo svojo storitev.

Eno od ključnih vprašanj, ki se pojavi ob tem, ko se ustanavlja klicni center, je tudi to, kako zagotoviti učinkovito ravnotežje med poslovnimi procesi, tehnologijo ter zaposlenimi. Vsem omenjenim težavam pa se lahko izognemo tako, da se pred začetkom delovanja klicnega centra predvidi verjetni potek poslovanja.

Povezanost klicnega centra z ostalimi oddelki

Ko se v nekem podjetju ustanovi klicni center, lahko pride do nevarnosti, da se ta ne povezuje oziroma da ne sodeluje dovolj dobro z drugimi oddelki znotraj podjetje. Takšno nepovezanost oddelkov v podjetju se lahko ponazori na primer s primerom, ko stranka pokliče v klicni center, kjer zaradi nesodelovanja znotraj posameznih oddelkov ne dobi končnega ustreznega odgovora.

Le dovolj visoka stopnja povezanosti med oddelki ter zelo jasne določene pristojnosti omogočijo, da lahko klicni center rešuje tudi nekoliko bolj kompleksne probleme. Na takšen način torej klicni center ne odgovarja samo na rutinska vprašanja strank.